close
أخبار تركيا

اعتـ.ـقـ.ـال 3 افراد من العـ.ـائلة .. تفـ.ـاصيل جـ.ـديدة في حـ.ـادثـ.ـة مقـ.ـتـ.ـل رضـ.ـيع وحـ.ـرقـ.ـه على يـ.ـد أمـ.ـه في تركيا

ترجمة وتحرير : موقع “تركيا الخبر”

ارتفع عـ.ـدد حـ.ـالـ.ـات الـ.ـاعـ.ـتـ.ـقـ.ـال إلـ.ـى 3 فـ.ـي حـ.ـادثـ.ـة قـ.ـتـ.ـل طـ.ـفـ.ـل يـ.ـبـ.ـلـ.ـغ مـ.ـن الـ.ـعـ.ـمـ.ـر شـ.ـهـ.ـرًـ.ـا واحـ.ـدًـ.ـا عـ.ـلـ.ـى يـ.ـد والـ.ـدتـ.ـه فـ.ـي مـ.ـنـ.ـطـ.ـقـ.ـة كـ.ـانـ.ـديـ.ـر فـ.ـي يـ.ـوزغـ.ـات. تـ.ـم نـ.ـقـ.ـل الـ.ـأم والـ.ـأب والـ.ـجـ.ـدة الـ.ـذيـ.ـن اعـ.ـتـ.ـقـ.ـلـ.ـتـ.ـهـ.ـم قـ.ـوات الـ.ـدرك إلـ.ـى قـ.ـاعـ.ـة الـ.ـمـ.ـحـ.ـكـ.ـمـ.ـة.

فـ.ـاطـ.ـمـ.ـة بـ.ـويـ.ـوك 25 عـ.ـامـ.ـا وهـ.ـي أم لـ.ـطـ.ـفـ.ـلـ.ـيـ.ـن، الـ.ـذيـ.ـن يـ.ـعـ.ـيـ.ـشـ.ـون فـ.ـي Büyükkışla قـ.ـريـ.ـة Çandır حـ.ـي ، قـ.ـال جـ.ـيـ.ـرانـ.ـهـ.ـا أنـ.ـهـ.ـا أحـ.ـرقـ.ـت ابـ.ـنـ.ـهـ.ـا الـ.ـبـ.ـالـ.ـغ 1-شهر-برميهم فـ.ـي الـ.ـمـ.ـوقـ.ـد.

أول قـ.ـطـ.ـع بـ.ـسـ.ـكـ.ـيـ.ـن ثـ.ـم احـ.ـتـ.ـرق

تـ.ـم إرسـ.ـال الـ.ـدرك والـ.ـمـ.ـسـ.ـعـ.ـفـ.ـيـ.ـن إلـ.ـى مـ.ـكـ.ـان الـ.ـحـ.ـادث. اعـ.ـتـ.ـقـ.ـلـ.ـت فـ.ـرق الـ.ـدرك فـ.ـاطـ.ـمـ.ـة بـ.ـويـ.ـوك. تـ.ـم نـ.ـقـ.ـل جـ.ـثـ.ـة الـ.ـطـ.ـفـ.ـل إلـ.ـى مـ.ـشـ.ـرحـ.ـة الـ.ـمـ.ـسـ.ـتـ.ـشـ.ـفـ.ـى لـ.ـتـ.ـشـ.ـريـ.ـح الـ.ـجـ.ـثـ.ـة. وقـ.ـد تـ.ـقـ.ـرر أن جـ.ـسـ.ـد الـ.ـطـ.ـفـ.ـل قـ.ـد تـ.ـم قـ.ـطـ.ـعـ.ـه أولـ.ـاً بـ.ـسـ.ـكـ.ـيـ.ـن ثـ.ـم حـ.ـرقـ.ـه.

فـ.ـاطـ.ـمـ.ـة بـ.ـويـ.ـوك ، الـ.ـتـ.ـي قـ.ـتـ.ـلـ.ـت طـ.ـفـ.ـلـ.ـهـ.ـا الـ.ـبـ.ـالـ.ـغ مـ.ـن الـ.ـعـ.ـمـ.ـر شـ.ـهـ.ـرًـ.ـا واحـ.ـدًـ.ـا فـ.ـي مـ.ـنـ.ـطـ.ـقـ.ـة كـ.ـانـ.ـديـ.ـر فـ.ـي يـ.ـوزغـ.ـات بـ.ـطـ.ـعـ.ـنـ.ـهـ.ـا وإلـ.ـقـ.ـائـ.ـهـ.ـا فـ.ـي الـ.ـمـ.ـوقـ.ـد الـ.ـمـ.ـشـ.ـتـ.ـعـ.ـل ، نـ.ـُـ.ـقـ.ـلـ.ـت إلـ.ـى مـ.ـركـ.ـز الـ.ـشـ.ـرطـ.ـة بـ.ـعـ.ـد أن خـ.ـضـ.ـعـ.ـت لـ.ـفـ.ـحـ.ـص طـ.ـبـ.ـي فـ.ـي الـ.ـمـ.ـسـ.ـتـ.ـشـ.ـفـ.ـى.

وذكـ.ـر أن بـ.ـويـ.ـوك ، الـ.ـتـ.ـي لـ.ـم تـ.ـشـ.ـهـ.ـد بـ.ـعـ.ـد ، لـ.ـديـ.ـهـ.ـا طـ.ـفـ.ـل آخـ.ـر. فـ.ـي غـ.ـضـ.ـون ذلـ.ـك ، أجـ.ـرى الـ.ـنـ.ـائـ.ـب الـ.ـعـ.ـام ، بـ.ـرفـ.ـقـ.ـة الـ.ـدرك ، فـ.ـحـ.ـصـ.ـًـ.ـا فـ.ـي الـ.ـمـ.ـنـ.ـزل.

تـ.ـم إغـ.ـلـ.ـاق الـ.ـشـ.ـارع الـ.ـذي يـ.ـقـ.ـع فـ.ـيـ.ـه الـ.ـمـ.ـنـ.ـزل بـ.ـشـ.ـريـ.ـط أمـ.ـنـ.ـي. بـ.ـعـ.ـد الـ.ـانـ.ـتـ.ـهـ.ـاء مـ.ـن الـ.ـفـ.ـحـ.ـوصـ.ـات ، تـ.ـم نـ.ـقـ.ـل جـ.ـثـ.ـة الـ.ـطـ.ـفـ.ـل إلـ.ـى مـ.ـعـ.ـهـ.ـد يـ.ـوزغـ.ـات لـ.ـلـ.ـطـ.ـب الـ.ـشـ.ـرعـ.ـي لـ.ـتـ.ـشـ.ـريـ.ـح الـ.ـجـ.ـثـ.ـة.

فـ.ـي الـ.ـبـ.ـيـ.ـان الـ.ـمـ.ـكـ.ـتـ.ـوب الـ.ـصـ.ـادر عـ.ـن مـ.ـكـ.ـتـ.ـب مـ.ـحـ.ـافـ.ـظ يـ.ـوزغـ.ـات بـ.ـشـ.ـأن وفـ.ـاة فـ.ـاطـ.ـمـ.ـة بـ.ـويـ.ـوك عـ.ـن طـ.ـريـ.ـق حـ.ـرق طـ.ـفـ.ـلـ.ـهـ.ـا فـ.ـي الـ.ـمـ.ـوقـ.ـد ، “وصلت قـ.ـيـ.ـادة درك مـ.ـنـ.ـطـ.ـقـ.ـتـ.ـنـ.ـا عـ.ـلـ.ـى الـ.ـفـ.ـور إلـ.ـى مـ.ـكـ.ـان الـ.ـحـ.ـادث ، وتـ.ـم احـ.ـتـ.ـجـ.ـاز الـ.ـمـ.ـرأة الـ.ـمـ.ـسـ.ـمـ.ـاة FB ، وبـ.ـدأ تـ.ـحـ.ـقـ.ـيـ.ـق قـ.ـضـ.ـائـ.ـي عـ.ـلـ.ـى الـ.ـفـ.ـور.

وأضـ.ـافـ.ـت أن الـ.ـطـ.ـفـ.ـل الـ.ـآخـ.ـر تـ.ـحـ.ـت الـ.ـحـ.ـمـ.ـايـ.ـة الـ.ـإداريـ.ـة فـ.ـي إطـ.ـار الـ.ـقـ.ـانـ.ـون رقـ.ـم 6284. “تم اتـ.ـخـ.ـاذ الـ.ـقـ.ـرار وإرسـ.ـالـ.ـه إلـ.ـى مـ.ـركـ.ـز رعـ.ـايـ.ـة الـ.ـطـ.ـفـ.ـل فـ.ـي يـ.ـوزغـ.ـات. هـ.ـذا الـ.ـحـ.ـدث الـ.ـمـ.ـحـ.ـزن يـ.ـتـ.ـم مـ.ـتـ.ـابـ.ـعـ.ـتـ.ـه بـ.ـدقـ.ـة مـ.ـن قـ.ـبـ.ـل مـ.ـحـ.ـافـ.ـظـ.ـتـ.ـنـ.ـا”.

بـ.ـعـ.ـد الـ.ـحـ.ـادث الـ.ـذي أصـ.ـاب تـ.ـركـ.ـيـ.ـا بـ.ـجـ.ـروح بـ.ـالـ.ـغـ.ـة ، تـ.ـم أيـ.ـضـ.ـًـ.ـا اعـ.ـتـ.ـقـ.ـال الـ.ـأم والـ.ـأب والـ.ـجـ.ـدة. اكـ.ـتـ.ـمـ.ـلـ.ـت عـ.ـمـ.ـلـ.ـيـ.ـة الـ.ـأم فـ.ـاطـ.ـمـ.ـة بـ.ـويـ.ـوك الـ.ـتـ.ـي تـ.ـسـ.ـبـ.ـبـ.ـت فـ.ـي وفـ.ـاتـ.ـهـ.ـا بـ.ـإلـ.ـقـ.ـاء طـ.ـفـ.ـلـ.ـهـ.ـا فـ.ـي الـ.ـمـ.ـوقـ.ـد فـ.ـي الـ.ـدرك.

بـ.ـالـ.ـإضـ.ـافـ.ـة إلـ.ـى الـ.ـأم ، تـ.ـمـ.ـت إحـ.ـالـ.ـة زوجـ.ـة والـ.ـده ، هـ.ـاكـ.ـان بـ.ـويـ.ـوك ، وجـ.ـدتـ.ـه أيـ.ـضـ.ـًـ.ـا إلـ.ـى مـ.ـحـ.ـكـ.ـمـ.ـة جـ.ـايـ.ـرالـ.ـان.

أصـ.ـدر مـ.ـكـ.ـتـ.ـب الـ.ـمـ.ـدعـ.ـي الـ.ـعـ.ـام فـ.ـي بـ.ـوغـ.ـازلـ.ـيـ.ـان بـ.ـيـ.ـانـ.ـا بـ.ـشـ.ـأن الـ.ـحـ.ـادث.

وفـ.ـي الـ.ـبـ.ـيـ.ـان ، الـ.ـذي جـ.ـاء فـ.ـيـ.ـه فـ.ـتـ.ـح تـ.ـحـ.ـقـ.ـيـ.ـق فـ.ـي الـ.ـمـ.ـوضـ.ـوع ، تـ.ـم تـ.ـضـ.ـمـ.ـيـ.ـن الـ.ـبـ.ـيـ.ـانـ.ـات الـ.ـتـ.ـالـ.ـيـ.ـة: وتـ.ـم اعـ.ـتـ.ـقـ.ـال الـ.ـأب HB والـ.ـجـ.ـدة SB فـ.ـي نـ.ـفـ.ـس الـ.ـيـ.ـوم كـ.ـجـ.ـزء مـ.ـن الـ.ـحـ.ـادث.

لـ.ـتـ.ـوضـ.ـيـ.ـح جـ.ـمـ.ـيـ.ـع جـ.ـوانـ.ـب الـ.ـتـ.ـحـ.ـقـ.ـيـ.ـق ، ومـ.ـازالـ.ـت إجـ.ـراءـ.ـات أخـ.ـذ أقـ.ـوال الـ.ـأفـ.ـراد وجـ.ـمـ.ـع الـ.ـأدلـ.ـة مـ.ـسـ.ـتـ.ـمـ.ـرة ، والـ.ـتـ.ـحـ.ـقـ.ـيـ.ـق يـ.ـتـ.ـم مـ.ـن جـ.ـمـ.ـيـ.ـع الـ.ـجـ.ـوانـ.ـب بـ.ـحـ.ـسـ.ـاسـ.ـيـ.ـة ودقـ.ـة “.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى